Reverse Engineering

 


כללי 


רבות ממערכות התוכנה הקיימות היום אינן מתועדות. המחסור בתיעוד נובע הן מחוסר תשומת לב לנושא והן מקושי אמיתי לתעד באופן שוטף ורציף מערכות שפיתוחן לא מסתיים לעולם. התיעוד (documentation) נותן לבעלי התוכנה גמישות לביצוע שינויים, יכולת שדרוג המערכות לטכנולוגיות מתקדמות, יכולת העברת ידע בין מפתחים ועוד. 

 

חברת קופל ראם פיתחה כלי לתיעוד מערכות מידע. הכלי מאפשר לבצע תיעוד קדימה אולם גדולתו ביכולת הביצוע של תיעוד אחורה, כלומר, לקחת מערכת קיימת ולייצר לה תיעוד. בשלב זה התיעוד אחורה מיועד למערכות מג'יק בלבד.

 

Reverse Engineering

 

תהליך העבודה 

 

 

תוצרים 


מסמך תיעוד המכיל כל תוכנית ומשימה במערכת המג'יק, ציור סכמתי של המסכים, תהליכים ושדות המשתתפים בכל תהליך וקבצי המערכת כולל ERD ייחודי לכל תהליך. מסמך ה– HTML כולל הפניות צולבות וקישורים חמים בין האובייקטים המזוהים בתהליך התיעוד. מסמך התיעוד מגיע בפורמט HTML ו- PDF . המסמך הינו בעברית קריאה ולא בשפה תכנותית, מג'יק הינו כלי טבלאי ולכן ניתן להוציא ממנו מסמך קריא. 

 


דו"חות נילווים – משימות/תוכניות שאינן בשימוש, פעולות עם תנאי לא.
Reverse Engineering - דו"חות נלווים


דוגמת תרשים ERD ממסמך התיעוד


דו"חות נלווים


 דוגמת מסך במסמך התיעוד


דו"חות נלווים - קופל ראם


דוגמת מסך ממערכת קיימת